TOPi-NX^ENGLISH

V 25 V 100 V 500

[] @[ghoAhXi153.186.216.212j

irs^ p g ^ p nMODER g|[^[
2019/05/07
08:52
JR7RFF
Œ
7,074.00605
{錧Cs
SSB
607km
AM 252JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/05/03
13:48
JJ2UDF/0
ړ
7,042.309008C
쌧ɓߌS厭
WS
145km
FT8 AM330JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/04/29
10:54
8J1KOFU/1
ړ
7,058.01705
RRs
SSB
212km
AM-462JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/04/29
10:48
JN7TPS/7
ړ
7,062.006002A
{錧S쒬
SSB
571km
AM241 JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/04/28
11:51
JP7FAK/7
ړ
7,048.00206
X\acs
SSB
696km
AM-170JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/04/12
09:45
JA2HMO/2
ړ
7,043.21904
򕌌s
WS
52km
FT8 AM-499JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/04/03
15:14
JH1IST/1
ړ
7,062.01515
Ȗ،ߐ{GRs
SSB
378km
A_XȖ،436 @[JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/03/31
16:38
JF2RJP/2
ړ
3,531.01905
򕌌֎s
WS
33km
FT8 AM 500JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/03/31
15:51
JF2RJP/2
ړ
7,041.01905
򕌌֎s
WS
33km
FT8 AM 500JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/03/31
10:09
JF2RJP/2
ړ
7,041.01907
򕌌Zs
WS
34km
FT8 AM502JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/03/27
10:34
JA4FDZ/4
ړ
7,041.035008B
LS
WS
369km
FT8 JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/03/23
13:49
JF2RJP/0
ړ
7,042.009004J
쌧ؑ]Sؑ]
WS
103km
FT8 AM323 PK RBJE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/03/23
12:12
JF2RJP/0
ړ
7,043.009004C
쌧ؑ]SK
WS
111km
FT8 @ؑ]JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/03/23
09:39
JF2RJP/0
ړ
7,042.009004C
쌧ؑ]SK
WS
111km
FT8 AM322JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/03/16
11:07
JA2HMO/2
ړ
7,041.019003B
򕌌KSK쒬
WS
13km
FT 8 A_X-491JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2019/02/27
10:38
JH6HJL
Œ
7,007.04607
os
CW
710km
AM 88JE2NLE
153.186.216.212
@1902
2020/09/23 22:23:03 (JST) _ł̏

Links | | Help | ݒ | Tools | VoIP | Jf

RfBV
Cw
Cw

̓dwϑf[^ | zn‹\ |
ՊEg | dT | CImO | dX| | dX|

ANZXv
Since July 15, 2004
de 7M1FCC